Všeobecné obchodní podmínky
MD training s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů, zboží a služeb prodávajícího, jehož identifikace je uvedena níže.
Prodávajícím je společnost MD training s.r.o.
Se sídlem na adrese Otovická 2489/92, Praha 20 Horní Počernice.
IČO prodávajícího je 24669849, DIČ CZ24669849.
Společnost je zastoupená PhDr. Michaelou Daňkovou.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 164847.
Emailová adresa společnosti je misa.dankova2020@gmail.com

Veškerá komunikace vůči prodávajícímu probíhá výlučně prostřednictvím emailové elektronické pošty –
- misa.dankova2020@gmail.com
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).
1.3. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené Podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
1.5. Tyto Podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů, zboží a služeb prodávajícího na webových stránkách www.misadankova.com a zároveň pro prodej produktů, zboží a služeb prodávajícího uzavřených nebo realizovaných s kupujícím osobně nebo prostřednictvím telefonu.
1.6. Prodávající činí vůči spotřebiteli následující sdělení, která jsou povinná podle občanského zákoníku a upozorňuje ho na níže uvedená ustanovení Podmínek, která tedy zákazník může rozumně očekávat:
(i) totožnost prodávajícího a kontaktní údaje: viz článek 1.1 Podmínek;
(ii) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: na webových stránkách www.misadankova.com;
(iii) cena (včetně daní, poplatků a jiných peněžitých plnění): na webových stránkách www.misadankova.com;
(iv) způsob platby a způsob dodání: článek 3 a článek 4 Podmínek;
(v) náklady na dodání: článek 3.2 Podmínek;
(vi) práva vznikající z vadného plnění, práva ze záruky a podmínky pro jejich uplatňování: článek 7 Podmínek, prodávající výslovně kupujícího upozorňuje, že náklady spojené s vrácením zboží a náklady za navrácení zboží, pokud nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující, tyto náklady prodávající nehradí;
(vii) doba trvání závazku: určitá, jednorázové plnění, nedohodne-li se prodávající a kupující v jednotlivém případě jinak;
(viii) náklady na prostředky komunikace na dálku: neliší se od základní sazby;
(ix) záloha: není vyžadována, nedohodne-li se prodávající s kupujícím v jednotlivém případě jinak;
(x) vyloučení odpovědnosti prodávajícího ve vymezených případech – článek 8 Podmínek.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce www.misadankova.com.
2.2 Objednávkový formulář, který je návrhem smlouvy ze strany prodávajícího, obsahuje vždy informace o zákazníkovi, které vyplní zákazník, v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, o objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U video a online kurzů náklady na dodání nejsou účtovány.
2.3 Smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním platné objednávky (objednávkového formuláře) ze strany zákazníka. Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se nevyžaduje. Objednávku zákazník odešle tím, že klikne na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou (objednávkovým formulářem) a těmito Podmínkami. Odeslání objednávky je podmíněné souhlasem zákazníka z těmito Podmínkami, uděleným zaškrtnutím příslušného políčka pod objednávkovým formulářem. Objednávka je platná, pokud zákazník vyplní všechny předepsané údaje a náležitosti uvedené v prodejním formuláři označené hvězdičkou; pokud zákazník chce vyplnit fakturační údaje, vyplní i je. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.4 Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky objednávku znovu zkontrolovat a případně ji opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
2.5 Zákazník souhlasí při uzavírání smlouvy s tím, že jsou používané prostředky komunikace na dálku.
2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let, a to od jejího uzavření. Archivace proběhne za účelem prokázání úspěšného splnění smlouvy ze strany prodávajícího a zákonných povinností, které má.
2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, zboží, službu, které si zákazník objednal. Odesláním objednávky se zákazník zavazuje objednaný produkt, zboží nebo službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje, že s ohledem na charakter produktů, zboží nebo služeb, který spočívá převážně v osobním plnění prodávajícího, je prodávající povinnosti dodat produkt, zboží nebo službu zbaven v případě, že dojde k vyprodání zásob, nebo k nemožnosti službu realizovat z důvodu nemoci, úrazu nebo jiné skutečnosti ze strany prodávajícího, nebo z jiného důvodu, který prodávající nemůže ovlivnit. O nemožnosti realizovat službu nebo dodat zboží nebo produkt bude zákazník informován v co nejkratším čase a pokud už uhradil kupní cenu, bude mu kupní cena vrácena.
2.8 Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím; riziko ve vztahu k produktu nebo zboží přechází na zákazníka odesláním od prodávajícího.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
3.1 Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena (bez DPH i cena s DPH) je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
3.2 U fyzických produktů je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejím balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na objednávkovém formuláři, je-li prodávajícím účtována. U služeb, které jsou realizovány prezenčně, záleží na dohodě mezi prodávajícím a zákazníkem, zda budou obsahovat i náklady na dopravu a ostatní náklady, spojené se službou.
3.3 Prodávající vystaví ohledně plateb, které jsou prováděny na základě smlouvy, zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
3.4 Cenu produktu, zboží nebo služby a případné náklady spojené s dodáním zboží nebo služby hradí zákazník bezhotovostně způsobem, a to na účet který uveden v objednávkovém formuláři.

Zákazník může využít těchto možností plateb:
(i) rychlým bankovním převodem: Česká spořitelna, Raiffeisenbank BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
(ii) bankovním převodem na základě vystavené faktury.

3.6 Platba je jednorázová, platba ve splátkách není možná.
3.7 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. Jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3.8 Kupní cena je splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, není-li uvedeno výslovně jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem, kdy je připsána příslušná celá částka na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1 U online a video produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři nebo zaslání odkazu URL adresy.
4.2 Přístupové údaje k produktu či službě poskytne prodávající zákazníkovi, do tří pracovních dnů po zaplacení celé kupní ceny, není-li uvedeno jinak.
4.3 V případě produktů nebo zboží dodávaných fyzicky prodávající dodává a doručuje objednané produkty nebo zboží podle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty, Zásilkovny nebo jinou společností, která zajištuje dodávku zboží – a to podle aktuálního sazebníku dané přepravní společnosti; přepravní společnost prodávající vybírá podle svého uvážení co do vhodnosti pro příslušnou přepravu. Prodávající produkt nebo zboží odešle zákazníkovi v nejkratším termínu od obdržení platby na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři . Za splnění dodávky se považuje odeslání produktu nebo zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
5.1 Přístupové údaje k online a video produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese a neposkytnout je žádné třetí osobě. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je zákazník povinen nahradit prodávajícímu způsobenou škodu.
5.2 Produkty a zboží, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, jsou autorským dílem prodávajícího a podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, rozmnožování, rozšiřování, půjčování, vysílání nebo jakákoli jiná forma poskytování třetím osobám bez souhlasu autora, kterým je prodávající, je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít nad rámec užití na základě kupní smlouvy (tj. zákazníkem, který si je objednal a pouze jím) může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě zvláštní licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1 Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Stejné právo má i zákazník, který není spotřebitel. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
6.2 Společná pravidla pro odstoupení od smlouvy
Zákazník, který se rozhodne odstoupit od smlouvy, je povinen:
(i) nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy vyplněný dle pokynů prodávajícího (formulář je přílohou Podmínek) společně s kopií faktury týkající se produktu/zboží na e-mailovou adresu misa.dankova2020@gmail.com;
(ii) V případě vrácení fyzických produktů nebo zboží odeslat nejpozději ve lhůtě uvedené v písm. (i) produkty nebo zboží, řádně zabalené a zajištěné proti poškození prodávajícímu na vlastní náklady kupujícího to na adresu: Michaela Daňková, MD training s.r.o. Otovická 2489/92, 193 00 Praha 20 Horní Počernice.
(iii) odeslat fyzické produkty nebo zboží, které budou vráceny, v původním, neporušeném obalu. Zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní. K vracenému produktu, resp. zboží musí zákazník přiložit kopii dokladu o koupi, pokud ji nezaslal předem e-mailem.
(iv) Zákazník nesmí poslat vrácené zboží nebo produkt na dobírku, takové zboží nebo produkt je prodávající oprávněn odmítnout a odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka ve vztahu k tomuto produktu je neplatné.
(v) Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu, zboží nebo službě. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a vráceného produktu nebo zboží, na bankovní účet zákazníka.
(vi) V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online nebo video produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu. Rozumí se, že pokud zákazník již shlédl online nebo video produkt, od smlouvy odstoupit (v souladu s § 1837 písm. l) občanskéo zákoníku nelze.

6.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
(i) prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti.
(ii) porušení autorského práva ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží nebo produkt při převzetí nemají vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
7.3 Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
7.4 Pro reklamaci zákazník kontaktuje prodávajícího pouze e-mailem, a to na adresu misa.dankova2020@gmail.com Součástí reklamace je povinně přiložení dokladu o koupi a popis vady. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem, který uvede ve svém e-mailu, ve kterém sděluje reklamaci.
7.5 Lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.6 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
7.7 Prodávající není povinen požadavku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží nebo produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení doporučení k použití zboží nebo produktu. Rovněž prodávající neodpovídá za vady, které mohou vzniknout zákazníku kvůli pomalému internetovému připojení, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře, online kurzu, video kurzu a jiných online produktů a zboží, či online produktů, které prodávající není schopen ovlivnit. On-line produkty, zboží a služby obsahují pouze návody a doporučení, zkušenosti prodávajícího. Prodávající neodpovídá za to, že zákazník na základě produktů, zboží nebo služeb, bude při aplikaci úspěšný a dosáhne toho, co by očekával. Produkty, zboží a služby nejsou garantem štěstí ani zdrojem finančních či jiných zisků.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1 Tím, že prodávající nabízí, a zákazník si koupil produkty, zboží nebo služby od prodávajícího, prodávající nepřebírá odpovědnost za osobní rozvoj, zvyšování hmotných zisků, zvýšení osobního štěstí, vyřešení problémů atd. na straně zákazníka. Prodávající nabízí návody, postupy, doporučení, informace, znalosti a dovednosti, zboží, které může pomoci zákazníkovi na jeho rozvoji a lepším životě – a to podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a svých vlastních odborných a lidských zkušeností. Ale prodávající negarantuje to, že dané produkty, zboží a služby zajistí štěstí, peníze, úspěch, uzdravení ani jiné změny v životě zákazníka. Je vyloučena odpovědnost prodávajícího MD training s.r.o., i Michaely Daňkové a všech zaměstnanců, kolegů a autorů produktů, zboží nebo služeb, které s prodávajícím spolupracují. MD training ani Michaela Daňková nenesou odpovědnost za přesnost, aktuálnost, nepřesnost, neúplnost či relevantnost informací a postupů.
8.2 Prodávající ani Michaela Daňková nenesou žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím produktů, zboží nebo služeb.
8.3 Prodávající upozorňuje kupujícího, že komunikace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, stejně jako dodávání online nebo video produktů má svá rizika, včetně rizika zkreslení dat, útoků, nedovolených změn obsahu nebo nedovoleného zásahu do důvěrnosti informací. E-mailem nebo jinou formou komunikace na dálku lze i nevědomky zaslat škodlivý software (malware), včetně počítačových virů, červů nebo trojských koní. Prodávající činí vše pro to, aby se obdobným rizikům vyhnul, ale nemůže je zcela vyloučit. Pokud takové riziko nastane, odpovědnost prodávajícího s tím spojená se vylučuje, jelikož na tato rizika kupujícího upozornil.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat, které zákazník vyplňuje do objednávky a poskytuje společnosti MD training s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Firma MD training používá získaná data o zákazníkovi k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb ze strany zákazníka a pro komunikaci se zákazníkem. Data o zákazníkovi firma MD training využívá k zákaznické administrativě a rovněž, pokud zákazník vysloví souhlas, k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
9.2 Podrobné informace o ochraně osobních údajů obsahuje materiál Ochrana osobních údajů, který je zveřejněn na webových stránkách firmy MD training – www.misadankova.com

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
10.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
(i) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
(ii) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
(iii) Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2 Účinnost
Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 31.3.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.misadankova.com popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.misadankova.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.